Taolini, C. “Efek Antimikroba Capsaicin”. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 10, no. 2, Dec. 2019, pp. 212-6, doi:10.35816/jiskh.v10i2.152.